Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế

Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 1
Tờ Washington Post đưa tin
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 2
Bài báo trên Hãng tin Reuters
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 3
Financial Times dẫn lại tin từ AP
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 4
Trang ABC News đưa tin dẫn lại từ AP
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 5
Bài báo trên Radio Australia
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 6
Tờ Bangkok Post đưa tin theo AFP
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 7
Tờ New York Times đưa tin về hàng trăm người Việt nam đã tuần hành hòa bình phản đối hành động của Trung Quốc
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 8
Trang Irrawaddy đưa tin
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 9
Tờ Daily Mail của Anh đưa tin với nhiều hình ảnh dẫn lại từ AP
Việt Nam tuần hành hòa bình phản đối Trung Quốc lên báo chí quốc tế ảnh 10
Trang Ấn Độ Ngày nay đưa tin

Theo Lê Hương /Infonet