Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Xây dựng Đảng trong sạch, gắn bó máu thịt với nhân dân

Sáng 3-2, phát biểu tại lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa..

Đảng của bản lĩnh, trí tuệ

Bài diễn văn của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, với bước ngoặt lịch sử tháng 2-1930, hợp nhất các tổ chức cộng sản, phá vỡ thế bế tắc của con đường cách mạng dân tộc.

Thời điểm ấy, từ con đường cứu nước của các sĩ phu cho đến các cuộc khởi nghĩa nông dân và con đường cách mạng tư sản... đều không thành công. Lịch sử đòi hỏi phải tìm con đường mới và việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu lịch sử ấy. “Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam!” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trải qua 90 năm, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất, tự do cho đất nước; tiến hành các cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giải thoát nhân dân Campuchia khỏi ách diệt chủng.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. “Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Xây dựng Đảng trong sạch, gắn bó máu thịt với nhân dân ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 3-2. Ảnh: PV

Kiên quyết chỉnh đốn Đảng

Sau khi điểm lại quá trình trên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở lại với nhiệm vụ hiện tại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, “một cuộc chiến đấu khổng lồ” như Bác Hồ đã nói nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết.

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn bao giờ hết phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đảng phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn, làm cho đội ngũ ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới”.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: “Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân... thì chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất!”.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn nhưng không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Tổng bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Cùng đó là tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

“Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Nhiều thế lực thù địch vẫn tìm cách phá hoại

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong công tác xây dựng Đảng hiện vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta; đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.