Quyết định 33/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) của Thủ tướng chính phủ quy định về thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể:

Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

NSDLĐ gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Hỗ trợ NLĐ ngưng việc

NSDLĐ gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 -1- 2022.

Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH nơi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch

Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa,Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Đối với hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1- 2022.

Hỗ trợ hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.