Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định 87/2020 có hiệu lực từ ngày 15-9-2020.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định 87/2020 là quy định về những phương thức người dân nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Theo đó, khoản 4 Điều 12 nghị định này quy định, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức sau đây:

- Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó.

- Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

- Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch thông qua hệ thống bưu chính.

- Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Từ ngày 15-9 tới, người dân có thể lựa chọn một trong bốn phướng thức trên để nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Đối với phương thức nhận bản điện tử, người dân sẽ không cần phải đến cơ quan đăng ký hộ tịch để nhận lại kết quả.

Mặc khác, Nghị định 87/2020 cũng quy định, người đăng ký hộ tịch chỉ được nhận kết quả đăng tại cơ quan đăng ký hộ tịch khi có các yêu cầu đăng ký hộ tịch sau:

- Khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con.

- Kết hôn.

- Thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch.

- Khai tử.