Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI

Sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bế mạc.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI  ảnh 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ảnh: HD

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp thu, giải trình các ý kiến phát biểu thảo luận, tham luận tại các đoàn đại biểu và tại đại hội và thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, lấy ý kiến biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội xác định mục tiêu là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh. 

Trà Vinh sẽ chú trọng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trước năm 2030.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI  ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: HD

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 49 người đã ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội. Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Ngô Chí Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, nhận định Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI mà Đại hội vừa nhất trí thông qua là một công trình tập thể được xây dựng bằng trí tuệ, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI  ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HD

“Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội.

Khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đề nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI khẳng định sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong thời kỳ phát triển mới.