Chủ tịch nước dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018

Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội báo toàn quốc năm 2018 về chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”. Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo chí cách mạng Việt Nam tập trung thực hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong chiến đấu, lao động, sản xuất; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Hội báo toàn quốc năm 2018 đã thu hút 59 cơ quan báo chí với tổng số 73 gian trưng bày.