Tại tờ trình, Sở GTVT cho biết, ban đầu dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2020 được Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP là 1.150 tỉ đồng (bao gồm 156 tỉ dự phòng).

Tuy nhiên, sau khi thẩm định, rà soát nhu cầu thực tế và có đánh giá tác động do ảnh hưởng của COVID-19 thì tổng dự toán cần thiết cần khoảng 1.278 tỉ đồng. Do vậy, Sở GTVT trình UBND TP xem xét, phê duyệt giá, mức trợ giá đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đưa rước học sinh, sinh viên, trên địa bàn TP trong năm 2020 tăng thêm 128 tỉ đồng.

tro-gia-xe-buyt
Sở GTVT vừa trình UBND TP phê duyệt dự toán trợ giá xe buýt trong năm 2020. Ảnh: ĐT.

Trong số 128 tỉ đồng tăng thêm này sẽ có 22,5 tỉ đồng hỗ trợ đơn vị vận tải bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Số còn lại  gồm 51 tỉ đồng sẽ dự phòng việc phát sinh khối lượng, nhiên liệu, điều động phương tiện phục vụ nhiệm vụ chính trị và 54,4 tỉ đồng chênh lệch chi phí do thay đổi mức lương.

Trên cơ sở giá, mức trợ giá nêu trên, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ tiến hành thương thảo theo chức năng, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, không vượt giá, mức trợ giá được phê duyệt.

Về kiến nghị này của Sở GTVT, UBND TP đã giao Sở Tài chính thẩm định, từ đó tham mưu, đề xuất trình UBND TP theo đúng trình tự, thủ tục. Thời gian hoàn thành trước ngày 10-9.