Bộ GTVT đang tiếp tục lấy ý kiến dự thảo thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, để thay thế cho Thông tư 49/2016.

Vị trí đặt trạm thu phí BOT phải nằm trong phạm vi dự án - ảnh 1
Thời gian qua nhiều người dân phản ứng vị trí đặt trạm của nhà đầu tư.

Theo đó, vị trí trạm thu phí phải được công khai khi công bố dự án và được xác định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng). Phải thuận lợi cho việc thu tiền, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án đối với dự án đối tác công tư.

Trong đó, các trạm thu phí thu theo hình thức thu hở (không tính theo km), vị trí trạm thu phí phải được công khai cho chính quyền cấp huyện và nhân dân địa phương trong thời gian 30 ngày trước thời điểm quyết định duyệt dự án xây dựng trạm thu phí. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức công bố công khai vị trí trạm thu phí tại trụ sở UBND huyện, xã nơi dự kiến đặt trạm thu phí.

Đối với quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án và được lấy ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cấp tỉnh, hiệp hội vận tải ô tô nơi đặt trạm thu phí.

Với đường địa phương đấu nối vào quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ GTVT. Trường hợp đường địa phương không đấu nối vào quốc lộ, vị trí trạm thu phí do cấp quyết định đầu tư chấp thuận sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.

Thông tư cũng quy định, trạm thu phí phải áp dụng hệ thống công nghệ thu một dừng, thu điện tử tự động không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định của Bộ GTVT...

Được biết thông tư này từng khiến dư luận quan tâm bởi tên gọi. Cụ thể, dự thảo lần thứ nhất thông tư có tên là “trạm thu tiền” nhưng sau khi dư luận phản ứng Bộ GTVT đã rút xuống và lần này đổi tên thành “trạm thu phí”.