Theo đó, tỉnh chỉ xem xét, giải quyết hồ sơ trên cơ sở chủ hộ, khu đất dự định san lấp đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai. Việc đào ao hồ, san hạ mặt bằng, cải tạo đất phải đảm bảo tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp của khu đất, không làm ảnh hưởng đến kế cận và cảnh quan môi trường. Diện tích khu vực đào ao không quá 1 ha.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sẽ làm đơn đề nghị gửi UBND cấp huyện. Kết quả kiểm tra thực tế sẽ được UBND cấp huyện chuyển cho Sở TN&MT.

Sở TN&MT sẽ tổ chức thẩm định tiền cấp quyền đối với khối lượng đất, cát, đá người dân được phép thu hồi trình UBND tỉnh phê duyệt. Khi người dân nộp tiền, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.