Đáp án đề thi môn Sử vào lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Lịch sử - ảnh 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Lịch sử - ảnh 2

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Lịch sử - ảnh 3
 

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Lịch sử - ảnh 4

Đáp án mã đề 002:

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Lịch sử - ảnh 5

Đáp án từ hocmai.vn