Hạn chế doanh nghiệp vốn nước ngoài mua bán hàng hóa

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam muốn thực hiện các giao dịch trên phải có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư ghi ngành nghề kinh doanh liên quan và đang trực tiếp kinh doanh các mặt hàng đăng ký mua bán.

Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn tham gia giao dịch trên thì tỉ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp không được vượt quá 49%. Doanh nghiệp chỉ được giao dịch các mặt hàng và hợp đồng trong phạm vi được Bộ Công Thương cho phép.

Lộ trình cụ thể, danh mục hàng cụ thể được phép giao dịch lại không được quy định rõ trong thông tư này mà giao cho Bộ Công Thương quy định trong từng thời kỳ.

Q.NHƯ