Hướng dẫn mới về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Bộ Tài chính hướng dẫn việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý khi thực hiện cổ phần hóa như sau:

Đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Ọuvểt định số 09/2007/QĐ-TTg:

Trường hợp phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cố phần hóa phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt thì đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ văn bản đề nghị của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (kèm theo phương án sử dụng đất của doanh nghiệp) để xem xét, có ý kiến về việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa theo quy định.

Trường hợp phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa có sự điều chỉnh, thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không phù hợp với quy hoạch của địa phương tại thời điểm xây dựng phương án sử dụng đất thì Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có văn bản đề xuất phương án xử ỉý gửi Bộ Tài chính để phối họp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, thống nhất lại phương án đối với từng trường hợp cụ thế.

Đối với các cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại thì đề nghị Bộ, cơ quan chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện ngay việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất trong trường hợp này sẽ được ưu tiên xử lý để đảm bảo tiến độ chuyến đối sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 06/CT-TTg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm