Theo đó, trong trường hợp các TCTD bị đặt trong diện kiểm soát đặc biệt, NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu TCTD đó xây dựng, trình NHNN kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập với các TCTD khác trong trường hợp TCTD đó không thể tăng được vốn điều lệ theo yêu cầu. Đồng thời, NHNN có quyền thực hiện hoặc chỉ định TCTD khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Theo quy định, kiểm soát đặc biệt là việc một TCTD bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động.

 TRÀ PHƯƠNG