Ngày 30-6, Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL), tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã thông qua kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Theo đó dự kiến doanh thu thuần 4.793 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 1.510 tỷ đồng, đến từ các ngành sản xuất chính như: Ngành chăn nuôi bò thịt dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40 ngàn con, góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.

Đối với ngành trồng trọt, cây ăn quả công ty mới tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016. Mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016 nhưng rất khả quan.

Theo kế hoạch năm 2017 mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp lớn và cơ cấu doanh thu năm 2017. Cụ thể chanh dây dự kiến thu được hơn 56 ngàn tấn, góp phần mang lại doanh thu khoản 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.

Thanh long dự kiến thu được 17 ngàn tấn góp phần mang lại doanh thu khoản 680 tỷ đồng, chuối dự kiến đạt 50 ngàn tấn góp phần mang lại doanh thu 843 tỷ đồng lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng. 

Ngoài ra về kế hoạch đầu tư năm 2017 HAGL tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Dự kiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm bằng 50% kế hoạch  cả năm, đạt 215 tỷ đồng. HĐQT trình cổ đông và thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 461 tỷ đồng và không chia cổ tức năm 2017.

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc HAGL cho biết năm 2016 công ty đạt mức doanh thu thuần 4.766 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015. Trong các ngành nghề kinh doanh thì chăn nuôi bò thịt vẫn là ngành mang lại doanh thu chủ yếu, đạt 3.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,6% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 37% so với năm 2015.

Các ngành nghề như mía đường đạt 43 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2015, doanh thu bắp đạt 135 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2015… Lỗ sau thuế năm 2016 là 1.020 tỷ đồng.

Lí giải nguyên nhân lỗ, bà Hạnh cho biết do chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, biên lợi nhuận ngành bò thịt giảm, do công ty đánh giá lại giá trị tài sản.