Trên đây là mức lương trong dự thảo Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước.

Theo dự thảo, tiền lương của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, kiểm soát viên chuyên trách được quy định theo loại công ty gắn với quy mô, độ phức tạp quản lý.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có hai mức loại 1 là 70 triệu đồng/tháng, loại 2 là 60 triệu đồng/tháng;

Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát loại 1 là 60 triệu đồng/tháng, loại 2 là 50 triệu đồng/tháng;

Kiểm soát viên loại 1 là 50 triệu đồng/tháng, loại 2 là 40 triệu đồng/tháng

Đồng thời Bộ LĐ-TB&XH cũng đưa ra 2 phương án tiền lương áp dụng:

Phương án 1 (quy định tiêu chuẩn dựa trên quy mô hiện hành):

Loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: Vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên; doanh thu từ 50.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: Vốn sản xuất, kinh doanh dưới 10.000 tỉ đồng; doanh thu dưới 50.000 tỉ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Phương án 2 (căn cứ quy mô hiện hành để ấn định loại công ty):

Loại 1, áp dụng đối với công ty mẹ như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Loại 2, áp dụng đối với công ty mẹ như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.