Cụ thể: Từ 1-1-2010, lãi suất cơ bản bằng tiền Việt Nam được tiếp tục giữ như tháng 12-2009 với mức 8%/năm. Các mức lãi suất khác cũng được giữ như tháng trước: Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với tổ chức tín dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 8%/năm.

L.THANH