Mới: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở TN&MT

Quyết định 57 nêu rõ: Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; trưởng phòng, phó Trưởng phòng Phòng TNMT thuộc UBND quận, huyện phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định.
Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở TN&MT không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Riêng đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng TNMT quận, huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).
Theo đó, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở ngoài đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chung phải đã từng giữ chức vụ phó trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên. Thời gian giữ ngạch trên năm năm và có ít nhất ba năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực TNMT.
Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường…
Tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Phòng TNMT thuộc UBND quận, huyện: Đã từng giữ chức vụ phó trưởng phòng Phòng TNMT hoặc tương đương; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Thời gian giữ ngạch trên năm năm và phải có ít nhất ba năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm công tác về lĩnh vực TNMT. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh trưởng phòng cấp huyện và tương đương đã được phê duyệt bằng văn bản…
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Ban hành pháp luật phải vì sự phát triển

Ban hành pháp luật phải vì sự phát triển

(PLO)- Quốc hội đã có sự thay đổi mạnh trong công tác lập pháp; Chính phủ cũng có nhiều phiên họp định kỳ về xây dựng pháp luật. Đây là chỉ dấu quan trọng về định hướng pháp luật vì sự phát triển.