Sắp có các tòa chuyên trách cấp huyện

Thông tư này gồm tám điều, quy định chung về tổ chức tòa chuyên trách, thẩm quyền của các tòa chuyên trách… Trong đó, thông tư quy định việc tổ chức các tòa chuyên trách tại TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện và tương đương phải đáp ứng được các điều kiện sau: Khối lượng công việc mà tòa chuyên trách thụ lý, giải quyết phải từ 50 vụ/năm trở lên; có biên chế thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa đáp ứng được yêu cầu tổ chức tòa chuyên trách...

Đáng chú ý, theo thông tư, trường hợp tòa án không đáp ứng đủ điều kiện thì không tổ chức tòa chuyên trách nhưng phải bố trí thẩm phán chuyên trách để giải quyết. Các tòa chuyên trách không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 1 thông tư này trong hai năm liên tiếp thì chánh án TAND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo, đề nghị chánh án TAND Tối cao xem xét giải thể các tòa chuyên trách của tòa án mình và các tòa án thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Sau đó chánh án TAND Tối cao sẽ ra quyết định giải thể…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm