Tải công văn 4570/TCHQ-TXNK ngày 31-8

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ