Thêm công việc mới trong cơ quan nhà nước sẽ ký "hợp đồng 68"

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 68/2000 đã bổ sung lễ tân, phục vụ vào danh sách các công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ thực hiện ký hợp đồng.

Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, với một số nội dung đáng chú ý.

Bổ sung công việc thực hiện ký hợp đồng lao động

Dự thảo nêu rõ các công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động (thường được gọi là hợp đồng 68) bao gồm:

- Các công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sau đây:

+ Lái xe, bảo vệ (trừ các trường hợp không thuộc diện ký hợp đồng lao động).

+ Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; sửa chữa trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Công việc thừa hành, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các công việc thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, danh mục mới chỉ bổ sung hai công việc là lễ tân, phục vụ. Những công việc khác giữ như quy định tại Nghị định 68/2000.

Những công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động

Theo dự thảo, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sau:

- Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

- Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

- Đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức tuyển dụng đối với trường hợp quy định trên do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.