Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu bế mạc tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, song Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác. Với tinh thần trách nhiệm cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, thời gian tới, Đảng bộ và toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra”.

Từ phương hướng, mục tiêu Đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống.

Đảng bộ và toàn quân tăng cường đoàn kết trong nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới, như lời căn dặn, chỉ thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ tin tưởng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên.

“Đại hội xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI - ảnh 2
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trước đó tại phiên bế mạc, Đại hội đã tổng kết, đánh giá năm năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025.

Trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Đại hội đã thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định bảy mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong năm năm tiếp theo.

Đại hội nhất trí dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; giao Quân ủy Trung ương bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện.

Đại hội cũng tán thành và thông qua Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu 43 người cùng 18 người đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.