Chiều muộn ngày 27-7, với 472/476 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Nếu chất lượng tốt, Luật đất đai (sửa đổi) thông qua cuối năm 2022

Theo đó, kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022) sẽ trình Quốc hội thông qua 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết như: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ… Kỳ họp này cũng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến 5 dự án luật, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022) sẽ trình Quốc hội thông qua 4 dự án luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Khi giải trình một số ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Đây là dự án Luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, tác động sâu rộng nhiều mặt đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, cần có thời gian để chuẩn bị, xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ dự án Luật này trong Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 để thông qua trong năm 2023. Nếu hồ sơ của dự án Luật này bảo đảm chất lượng tốt, đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo để Quốc hội thông qua dự án Luật này sớm hơn tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

Năm 2023 sẽ thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các Nghị quyết. Ảnh: QH

Cũng có ý kiến đề nghị làm rõ tiến độ chuẩn bị đối với các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến, sau đó đưa ra khỏi Chương trình như Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật về Hội, Luật Biểu tình,...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là các dự án luật có nội dung mới, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Các dự luật này có nhiều ý kiến khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị kỹ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi khi Luật được ban hành. Khi đủ điều kiện sẽ báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình.

Phấn đấu GDP bình quân 5000 USD/người

475/477 đại biểu Quốc hội tán thành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát vẫn là “bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong quá trình phát triển đất nước, luôn quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2023 sẽ thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) - ảnh 2
Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Ảnh: QH

Trong các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, đáng chú ý có các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD; Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28 - 30%; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm…

Nghị quyết cũng đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội.

Đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số…

Giám sát tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

476/477 đại biểu có mặt đã tán thành, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

461/476 đại biểu có mặt cũng tán thành, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.