(PL)- Văn phòng Quốc hội (QH) vừa ra thông cáo cho biết từ ngày 12 đến 16-8, phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH sẽ diễn ra tại nhà QH. 

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của năm dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Thư viện. Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ xem xét dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

UBTVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 và tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu QH…

PV