Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ đề chính như tăng cường hợp tác giữa các thành viên APCN trong bối cảnh dịch COVID-19; chia sẻ thành công của QĐND Việt Nam trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19; bài học kinh nghiệm đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ); cập nhật tình hình dịch bệnh tại các phái bộ GGHB LHQ, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Việc tổ chức thành công hội nghị trực tuyến APCN thể hiện vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trên cương vị là chủ tịch luân phiên và chủ nhà của Mạng lưới APCN năm 2020.