(PL)- Bộ Nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng, theo chinhphu.vn.

Theo đó, từ ngày 1-7-2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định, tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018.

Dự thảo cũng nêu rõ mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính toán trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng…

Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.

PV