(PL)- Đó là quy định mới tại Nghị định 148 vừa được ban hành vào ngày 24-10 để sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động. 

Theo đó, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Đối với trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Nghị định 148 cũng bổ sung quy định tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Cụ thể, đó là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ 15-12-2018.

 

T.NGUYỄN