(PL)- Thủ tướng Chính phủ (CP) vừa có các quyết định về nhân sự Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của CP, theo chinhphu.vn.

Thủ tướng CP đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Trần Văn Hiếu đến hết ngày 31-3-2020. Ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, thay thế ông Phạm Mạnh Hùng nghỉ hưu.

Ban chỉ đạo CCHC của CP là tổ chức phối hợp liên ngành. Ban giúp Thủ tướng CP nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của CP.

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của CP; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình CP...

 

PV