Theo quyết định trên, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng một trong ba dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; nhận kết quả giải quyết TTHC; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền phải bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do bưu điện chuyển đến. Việc giải quyết TTHC phải thực hiện đúng thời hạn do pháp luật quy định. Cơ quan có thẩm quyền công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan, thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân. Nhân viên bưu chính sẽ chuyển kết quả giải quyết TTHC tới tận địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-12.