(PL)- UBND TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 72 ngày 28-3 của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Cụ thể, TP yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, nhất là các công trình thực hiện bảy chương trình đột phá của TP. Đồng thời tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Ngoài ra tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, phải coi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ vô điều kiện.

Đặc biệt, phải mời gọi các doanh nghiệp cùng tham gia bảy chương trình đột phá của TP, trong đó ưu tiên cho các mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.HCM

TÁ LÂM