Thủ tướng phê duyệt 103.300 biên chế công chức giai đoạn 2022-2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Tổng biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước… giai đoạn 2022 - 2026 được phê duyệt là 103.300 biên chế.

Ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1259 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026.

Theo quyết định trên, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 là 103.300 biên chế.

Trong đó, biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 101.546 người.

Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 người.

Biên chế của hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương là 686 người.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng cơ quan.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hằng năm cho đến hết năm 2026.

Quyết định theo thẩm quyền biên chế công chức với cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý trong tổng số biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế.

Quyết định về số lượng biên chế nêu trên có hiệu lực từ ngày 18-10.