Ủy quyền nhận giùm tiêu chuẩn BHXH

Tôi được hưởng những chế độ nào sau khi nghỉ việc? Tôi muốn ủy quyền cho bạn tôi lĩnh các tiêu chuẩn BHXH cho tôi thì tôi phải làm như thế nào?

Trần Lưu Hoa (LuuHoa@yahoo.com)

Ông NGUYỄN ĐĂNG TIẾN, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Sau khi nghỉ việc người lao động được giải quyết các chế độ như sau:

Trợ cấp thất nghiệp: Đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp cuối cùng ở địa phương nào thì nhận trợ cấp thất nghiệp ở địa phương đó.

Trợ cấp BHXH một lần: Nếu sau 12 tháng nghỉ việc mà không có việc làm, không tiếp tục đóng BHXH và chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được giải quyết trợ cấp này. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm hồ sơ và nhận tiền thì phải có chứng từ thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

NHƯ NGHĨA ghi