Về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Tải văn bản.