14 Luật quan trọng nào có hiệu lực từ ngày 1-7 ?

1. Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 

Người lao động được quyền từ chối làm việc trong trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đã báo cáo và vẫn được hưởng nguyên lương.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được doanh nghiệp đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức đóng tối đa là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

2. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Tổ chức, cá nhân không được gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử (bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ Internet và hình thức tương tự khác) của người tiếp nhận khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã từ chối.

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thì văn bản hướng dẫn hoặc quy định chi tiết văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan chính quyền cấp xã cũng được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Hội đồng nhân dân cấp xã được ban hành Nghị quyết và UBND cấp xã được ban hành Quyết định.

4. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13

Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có). Trường hợp đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn trả lời…

5. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

Theo Luật này, từ ngày 1 đến ngày 8-6 hàng năm là Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan cấp phép hoạt động. Trước khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 30 ngày, sau 6 tháng phải báo cáo chính thức.

6. Luật Thống kê số 89/2015/QH13 

Nghiêm cấm việc khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê; Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê; Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác; Tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó…

Phải giữ bí mật thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân; Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; Thông tin thống kê thuộc Danh mục bí mật Nhà nước….

7. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải chịu trách nhiệm về bản tin dự báo, cảnh báo do mình ban hành. Thông tin dự báo, cảnh báo phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo diễn biến của hiện tượng khí tượng thủy văn; dễ hiểu, dễ sử dụng và được chuyển tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Bổ sung ngành, nghề dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

8. Luật Thú y số 79/2015/QH13

Người được cử đi hoạt động thú y theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước bị lây nhiễm bệnh, bị thương, chết sẽ được xem xét hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sĩ theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng.

Người chăn nuôi, sử dụng động vật phải đối xử nhân đạo, giảm thiểu đau đớn, sợ hãi với động vật trong chăn nuôi, vận chuyển, chữa bệnh và giết mổ động vật. Việc giết mổ động vật để kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Còn tiếp…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm