Ai cấp gấy chứng sinh cho trẻ sinh ngoài bệnh viện?
(PLO)- Theo Thông tư số 27/2019 của Bộ Y tế thì Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra sẽ cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Ngày 27-9-2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BYT (sửa đổi một số điều của Thông tư 17/2012 của Bộ Y tế) quy định về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-12-2019.

Theo đó, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

YẾN CHÂU