Bên thua kiện sở hữu trí tuệ không phải trả phí luật sư cho bên thắng?
(PL)- Qua kết quả rà soát 124 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có liên quan đến thi hành BLTTDS 2015 (86 luật và pháp lệnh, 13 nghị quyết, 15 nghị định).

Bộ Tư pháp cho biết có nhiều VBQPPL có nội dung chưa đảm bảo tính tương thích hoặc không đồng bộ, không thống nhất với BLTTDS 2015, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Cụ thể, theo Điều 168 BLTTDS 2015, chi phí cho người phiên dịch, luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Chi phí thuê luật sư của bên thắng kiện không nằm trong các chi phí mà bên thua kiện phải chi trả. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 205 Luật SHTT, chủ thể quyền SHTT có quyền yêu cầu tòa buộc bên có hành vi xâm phạm quyền SHTT thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 205 Luật SHTT để bảo đảm phù hợp với Điều 168 BLTTDS 2015.

Cạnh đó, khoản 1 Điều 136 BLTTDS 2015 quy định tòa ấn định mức tiền hoặc giấy tờ có giá mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khi yêu cầu tòa áp dụng biện pháp này nhưng phải tương đương tổn thất, thiệt hại có thể phát sinh nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sai. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 208 Luật SHTT, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức: Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hóa cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa đó; chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng cần phải sửa, bổ sung khoản 2 Điều 208 Luật SHTT để bảo đảm phù hợp với khoản 1 Điều 136 BLTTDS 2015.

PHƯƠNG LOAN