Đối tượng áp dụng là TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26-3-1965 đến ngày 30-4-1975 (sau đây gọi chung là TNXP cơ sở ở miền Nam).
TNXP cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định tại nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia TNXP cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia TNXP cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ, cụ thể như sau:
Từ đủ hai năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2,5 triệu đồng;
Trên hai năm thì từ năm thứ ba trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2,5 triệu đồng.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng.
TNXP cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 540.000 đồng.
Khi TNXP từ trần thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về BHXH.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam từ trần sau ngày nghị định này có hiệu lực mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng.