Thông báo lịch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng
(PLO)- Tổng cục Thuế vừa có công văn thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống kê khai qua mạng

Từ 19 giờ thứ Sáu ngày 10-2-2017 đến 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017.

2

Hệ thống nộp thuế điện tử

Từ 19 giờ thứ Sáu ngày 10-2-2017 đến 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017.

3

Hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực

Từ 19 giờ thứ Sáu ngày 10-2-2017 đến 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017.

4

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Từ 19 giờ thứ Sáu ngày 10-2-2017 đến 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017.

5

Hệ thống kê khai và nộp thuế cho cá nhân

Từ 19 giờ thứ Sáu ngày 10-2-2017 đến 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017.

Sau thời gian 7 giờ thứ Hai ngày 13-2-2017 đề nghị các đơn vị ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế cử cán bộ phối hợp kiểm tra hoạt động của ứng dụng.
Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân; các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

L.THANH