Hỗ trợ nghệ sĩ mùa dịch: Khi chính sách bị cào bằng

(PLO)- Chính sách hỗ trợ nghệ sĩ mùa dịch là rất đúng, nhưng để trúng đối tượng thật sự cần xem ra vẫn có khoảng cách, nhất là khi danh sách vẫn được lập theo kiểu thà thừa chứ không để lọt.