Tải công văn 4768/TCHQ-TXNK ngày 12-9

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ