Ngày 1-4, Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có thông báo khẩn về việc tạm ngừng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng yêu cầu tạm dừng thi công tất cả công trình (không phân biệt nguồn vốn) đến hết ngày 15-4, trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản.

Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng thi công xây dựng nêu trên.

Giao Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và hạ tầng cấp huyện tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.