Tiếp xúc với cử tri TP.HCM hôm 13-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian chia sẻ về quan điểm, định hướng và kế hoạch cụ thể trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Chủ tịch nước cho biết việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế sẽ thực hiện theo lộ trình nhưng phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói về tinh gọn bộ máy  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói tại buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM chiều 13-10. Ảnh: TÁ LÂM

Chủ tịch nước đánh giá tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề rất khó vì đụng chạm đến con người, chế độ chính sách. Do đó Trung ương đã thảo luận cho nhiều ý kiến về giải pháp, lộ trình triển khai cụ thể với tinh thần cái nào đã rõ rồi thì kiên quyết làm ngay. Cái gì chưa đủ chín, có thể làm thí điểm, trên cơ sở thí điểm sẽ triển khai rộng rãi.

"Chứ nếu không làm được việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế thì khó có thể nói là cải tiến, cải cách được chế độ tiền lương" - ông nói.
Theo Chủ tịch nước, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề lớn. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã bàn và có nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức, sắp xếp bộ máy ngày càng hợp lý hơn.
Nhưng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. "Việc đổi mới, sắp xếp chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, trùng lắp. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ".
Một hạn chế nữa mà Chủ tịch nước chỉ ra là việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kết quả còn thấp. Tỉ lệ người phục vụ ở khối văn phòng cao, số lãnh đạo cấp phó còn nhiều, thậm chí một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình trong việc quy hoạch, lựa chọn cán bộ...
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã dành nhiều thời gian thảo luận và đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Nghị quyết này nêu mục tiêu tổng quát tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.
Ông Trần Đại Quang cũng khẳng định nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2021 sẽ phải sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và cơ bản hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó.
Tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Các xã không đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định thì sắp xếp lại để tinh gọn hơn, tinh giản biên chế.
"Các nội dung này sắp tới sẽ được tổ chức quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện" - Chủ tịch nước nói.