Chiều 11-6, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh năm 2019, đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 ba dự án luật và một dự án pháp lệnh.

Đó là các luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Một pháp lệnh là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Một số luật cũng được điều chỉnh thời gian. Trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9).

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9.

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội quyết định đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào chương trình nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung này khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Theo dự kiến chương trình, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

“Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội”, ông Định nói.

Một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án, dự thảo để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội. Trong đó có: sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Luật Kiến thức khoa học, Luật Làng nghề Việt Nam, Luật Phê bình, tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Ngôn ngữ, Luật hoặc Nghị quyết về quy trình, thủ tục thí điểm...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, phục vụ việc đánh giá, tổng kết các văn bản luật có liên quan.

Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì Chính phủ chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội có sáng kiến có thể chủ động nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ kiến nghị về luật để trình bổ sung vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giao Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp hỗ trợ đại biểu để thực hiện việc xây dựng hồ sơ đề nghị theo yêu cầu”, ông Định cho hay.