(PLO)- Nguyên nhân chính là do các chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi, còn bất cập, một số đơn vị, cá nhân thực thi nhiệm vụ đã có sai sót... 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ngày 13-11 đã có báo cáo tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo của TP Đà Nẵng.

Theo đó, tính từ tháng 7-2012 đến tháng 7-2016, các cơ quan của TP tiếp nhận 1.887 đơn khiếu nại, trong đó có 484 đơn thuộc thẩm quyền với 584 vụ việc. Trong đó, phần lớn các nội dung khiếu nại đều liên quan đến đất đai.

Theo chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài là do các chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi, thiếu tính ổn định, còn bất cập, chưa đồng bộ… Ngoài ra, một số đơn vị, cá nhân thực thi nhiệm vụ đã có sai sót trong kiểm định, đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư; Luật Khiếu nại quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại chưa phù hợp với thực tế…

LÊ PHI