(PL)- UBND TP.HCM hôm 14-4 đã tổ chức hội nghị triển khai và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (gọi tắt là quy hoạch), gắn với quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 .

 

Mục tiêu của quy hoạch này nhằm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của đất nước và khu vực.

Theo đó, Chính phủ đưa ra định hướng phát triển cho tất cả ngành, lĩnh vực, phát triển nhà ở… Đặc biệt là phương hướng tổ chức không gian phát triển của TP.HCM (đã được cụ thể hóa trong Quyết định 24/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025).

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định: Lãnh đạo TP xem đây là những chủ trương rất quan trọng, cơ sở pháp lý để TP thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Trong đó, quy hoạch xây dựng và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là hai quy hoạch xương sống. “Nếu không quản lý được các quy hoạch này sẽ dẫn đến việc chồng lấn, phá vỡ toàn bộ các mục tiêu của quy hoạch tổng thể” - ông Quân nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP cho biết TP.HCM đã ban hành chỉ thị và kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch này. Trước mắt và lâu dài, TP sẽ tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ vì đây là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của TP.

VIỆT HOA