Thứ trưởng,chủ tịch tỉnh nhận khoán xe 6,5 triệu/tháng?
(PL)- Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô công trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng, chủ tịch tỉnh sẽ nhận khoán xe 6,5 triệu đồng/tháng

Đây là dự thảo quyết định thay thế Quyết định 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức, quản lý xe công.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất các chức danh thứ trưởng và tương đương ở trung ương; phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành; chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước không được sử dụng ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Các chức danh này phải thực hiện theo hình thức khoán kinh phí bắt buộc. Như vậy, với quy định tại dự thảo, các quy định về sử dụng xe công đã được thay đổi rất nhiều.

Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh kể trên, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án: Một là báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Hai là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên xem xét quyết định. Khi đi công tác, các chức danh kể trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê xe dịch vụ.

Về kinh phí khoán xe, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án khoán kinh phí. Phương án 1: Đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng - CPI tăng, giảm trên 20%. Phương án 2: Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km hoặc xác định trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Theo Bộ Tài chính, việc khoán xe công nhằm thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí sử dụng tài sản công.

TRÀ PHƯƠNG