Cụ thể, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là năm năm đối với hình thức kỷ luật khiển trách và 10 năm đối với các hình thức kỷ luật khác theo quy định.

Lý do mà UBND TP.HCM đưa ra kiến nghị trên là do hiện nay Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 34/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Điều này dẫn đến trong thời gian qua có một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại TP có hành vi vi phạm nhưng đến khi phát hiện thì đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật nên không bị xem xét xử lý kỷ luật.