Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4-2012

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 27.793 đồng, với đô la Hồng Kông ở mức 2.683 đồng và với Yên Nhật là 254 đồng. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4-2012 ảnh 1

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước. (Xem văn bản tại đây).

ĐL