Việt Nam chủ tịch ASEAN 2020: 5 trọng tâm, 7 hoạt động chính

Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN từ ngày 1-1-2020. Đây là năm có nhiều ý nghĩa đối với ASEAN và Việt Nam.