7 vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật đất đai

7 vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật đất đai

(PLO)-  Sửa đổi 7 vấn đề trong Luật đất đai để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, giao nguồn lực tài nguyên này đến những chủ thể có năng lực khai thác, sử dụng hiệu quả nhất…