Chủ tịch nước: Chăm lo người yếu thế là việc quan trọng

Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thực hiện công tác phối hợp thông qua việc thực hiện hiệu quả những phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng pháp luật cũng như chăm sóc cho người yếu thế trong xã hội.

“Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn gửi báo cáo kiến nghị cử tri và nhân dân tới Văn phòng Chủ tịch nước và những ý kiến góp ý của Văn phòng Chủ tịch nước luôn được MTTQ tiếp thu” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch nước:Chăm sóc người yếu thế là việc quan trọng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá công tác chăm sóc người yếu thế trong xã hội của Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng Văn phòng Chủ tịch nước cần chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Năm 2018 là năm MTTQ các cấp tổ chức đại hội nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm